Wettelijke vermeldingen

Naam: Nausicaá

Naam: Nausicaá

Maatschappelijke zetel: BOULEVARD SAINTE BEUVE, BP 189, 62203 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX, FRANKRIJK

Wettelijke vertegenwoordiger: Christophe SIRUGUE, algemeen directeur

Operator van de verkoopwebsite: VIVATICKET

1. Inleiding

NAUSICAÁ verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een gebruiksvriendelijke en optimale ervaring te bieden en u relevante informatie over de mariene wereld aan te bieden op basis van uw interesses.

 

We willen u ook beter leren kennen en onze producten en diensten zoveel mogelijk op uw voorkeuren afstemmen.

 

Aangezien de bescherming van uw privacy voor ons van groot belang is, vindt u in dit Privacybeleid de noodzakelijke informatie over de verschillende types van persoonsgegevens die we verwerken, hoe we deze gebruiken, uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met alle producten en diensten die NAUSICAA aanbiedt aan zijn bezoekers, via de websites, via mobiele apps, in klantenenquêtes, via wedstrijden, via acties of evenementen, via wifi, via de verbonden terminals in onze tentoonstellingen of in het kader van elk ander gebruik van onze producten en diensten.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze met ons deelt, worden verzameld en verwerkt door of namens NAUSICAÁ Centre National de la Mer, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Boulevard Sainte Beuve, 62003 BOULOGNE-SUR-MER (FRANKRIJK), ingeschreven bij het RCS Boulogne-sur-Mer onder SIRET-nummer 378 074 744 00020 en met als correspondentieadres Boulevard Sainte Beuve, BP 189, 62203 BOULOGNE-SUR-MER (FRANKRIJK).

 

NAUSICAÁ kan deze gegevens delen met twee partnerinstellingen waarmee het nauw samenwerkt (verschillende rechtspersonen, het Réseau Océan Mondial en het Fond de Dotations de NAUSICAÁ, hierna gezamenlijk "NAUSICAÁ" genoemd) om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

3. Diensten

NAUSICAÁ wil liefhebbers van de mariene wereld een unieke bezoekervaring bieden door hen de diepten van de zee te laten ontdekken, maar ook door alternatieve inhoud en aangepaste evenementen, zodat zij kunnen genieten van unieke ontspannings- en ontdekkingsmogelijkheden, een optimaal comfort tijdens hun bezoek en een uitgebreide toegang tot nieuws over de oceanen, de blauwe economie en meer in het algemeen de Blue Society.

 

NAUSICAÁ probeert enerzijds deze 'Voor - Tijdens - Na'-ambitie te verwezenlijken door bezoekers de kans te bieden om hun bezoek voor te bereiden en te personaliseren voordat zij naar NAUSICAÁ komen en door hen tijdens en na hun bezoek aan de site een aanvulling op hun bezoek te bieden door hen online of via e-mail aanbevelingen te doen over de onderwerpen van hun voorkeur op basis van hun interesses. Daarnaast zet NAUSICAÁ zich in voor de vereenvoudiging van het systeem voor de aankoop van tickets, met name door het aanbieden van mobiele 'ticketing'-applicaties, de verkoop van pakketaanbiedingen, enz.

 

Deze diensten omvatten ook de informatie aan klanten over bovengenoemde ambities via nieuwsbrieven, e-mails, sociale media en andere elektronische kanalen.

 

Voor het gebruik van sommige diensten is het echter noodzakelijk om een account aan te maken en de gevraagde gegevens te verstrekken.

 

4. Welke gegevens verwerkt Nausicaá? Hoe verkrijgt Nausicaá deze gegevens?

In het kader van de diensten (zoals de online verkoop van tickets) verzamelt en verwerkt NAUSICAÁ de volgende categorieën persoonsgegevens, steeds op basis van het principe dat u zelf beslist in hoeverre u uw relatie met NAUSICAÁ wilt versterken en 'personaliseren'. De volgende gegevens worden dus niet bij derden verkregen, maar worden rechtstreeks aan u gevraagd, bijvoorbeeld in het kader van de aankoop van een product, de deelname aan een enquête of een wedstrijd, of de registratie en het beheer van uw klantenaccount:

 

Identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, taalvoorkeur.

Betalingsgegevens.

Interesses met betrekking tot de mariene wereld.

Informatie over producten die u in onze fysieke en online winkels heeft gekocht.

Andere voorkeuren (sport, muziek, cultuur) en gegevens die u meedeelt in het kader van de klantenrekening of een ander NAUSICAÁ-product, zoals uw leeftijd, familiegegevens, gegevens over uw opleiding en beroepsactiviteiten, uw foto.

Gegevens naar aanleiding van contacten die u met ons heeft in het kader van onze diensten.

Daarnaast registreren onze systemen ook locatiegegevens die worden gegenereerd tijdens uw gebruik van onze mobiele applicaties en wifi, en helpen bewakingscamera's ons om de veiligheid van onze klanten en werknemers zo goed mogelijk te waarborgen.

 

NAUSICAÁ verwerkt geen gevoelige gegevens (speciale categorieën van persoonsgegevens zoals uw geloofsovertuiging). Mocht dit in uitzonderlijke omstandigheden toch het geval zijn, dan zal in elk geval uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

 

Ten slotte worden sommige gegevens op geautomatiseerde wijze verzameld door middel van 'cookies' en andere systemen die informatie registreren. Het gaat bijvoorbeeld om uw IP-adres, browsertype en -taal, de duur van uw bezoek, uw surfgedrag en de pagina's die u heeft bezocht en de URL van waaruit u werd doorverwezen naar onze website. Meer informatie over cookies vindt u in onze Cookieverklaring.

5. Met welke doeleinden verwerkt Nausicaá deze gegevens?

NAUSICAÁ verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens:

Om u de producten en diensten te leveren die u heeft gekocht of waarvoor u zich heeft geregistreerd (zoals toegangstickets voor bezoeken, de NAUSICAÁ-abonnementskaart, nieuwsbrieven of uw deelname aan een wedstrijd) en voor de uitvoering van de klantenadministratie (inclusief incasso's) en het beheer van hieraan gerelateerde geschillen.

Om u via e-mail of andere kanalen te informeren over producten en diensten, met inbegrip van acties en promoties, die NAUSICAÁ aanbiedt of die door commerciële partners van NAUSICAÁ worden aangeboden.

Om het voor NAUSICAÁ mogelijk te maken zijn communicatie, producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen en u op die manier informatie te verstrekken over onze tentoonstellingen en acties (waaronder merchandising, catering, enz.) die op uw behoeften is afgestemd, aan de hand van een profiel dat NAUSICAÁ op basis van uw interesses heeft verkregen.

Om te kunnen reageren op uw opmerkingen en/of vragen over uw bezoek of uw aankoop van producten of diensten.

Om de klantentevredenheid te kunnen vaststellen.

Om de veiligheid van onze klanten en werknemers te helpen garanderen (via camerabewaking).

Om misbruik en fraude te voorkomen en op te sporen en de naleving van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot aankopen en gebruik te waarborgen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Voor (algemeen) marktonderzoek, statistische doeleinden en analyse van de werking en het gebruik van de website en applicaties.

Verwerking voor de doeleinden vermeld in de punten (1), (4), (7) en (8) is noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen afsluiten of uitvoeren.

 

De verwerking voor de doeleinden vermeld onder de punten (2), (3), (v), (6) en (9) is noodzakelijk met het oog op ons legitieme belang om onze producten en diensten te verbeteren en te promoten, evenals om onze klanten een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Voor zover wettelijk vereist, is voor bepaalde verwerkingen voor de onder punt (2) vermelde doeleinden uw toestemming vereist.

 

NAUSICAÁ kan uw persoonsgegevens gebruiken om rechtstreeks, per post, telefoon of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail, sms of sociale media) contact met u op te nemen. In geval van communicatie per e-mail heeft u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven.

6. Hoe lang bewaart Nausicaá mijn persoonsgegevens?

NAUSICAÁ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de beschreven doeleinden.

 

Gegevens over aankopen die u doet of vragen die u ons stelt, worden bijvoorbeeld slechts 3 jaar na de aankoop/behandeling van uw vraag bewaard, tenzij er een andere wettelijke verplichting geldt. De gegevens die we bewaren om onze communicatie aan u te personaliseren en om u te informeren over onze producten en diensten worden 3 jaar na uw laatste actieve interactie met NAUSICAÁ gewist. Op deze manier voorkomen we het bewaren van informatie die verouderd is. Bepaalde gegevens bewaren we gedurende een periode van 10 jaar, maar alleen voor bewijsdoeleinden in geval van geschillen of om te reageren op een wettelijk verzoek van een overheidsinstantie.

 

Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijn worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.

 

7. Mag Nausicaá mijn persoonsgegevens delen met andere organisaties?

Voor de uitvoering van de in artikel 3 beschreven doeleinden, kan NAUSICAÁ gebruik maken van zogenaamde 'subverwerkers'. Deze handelen uitsluitend namens ons en verwerken uw persoonsgegevens dus uitsluitend in onze opdracht en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

We maken bijvoorbeeld gebruik van leveranciers om ons diensten te verlenen op het gebied van marketing, communicatie, logistiek en IT, om onze dienstverlening te personaliseren en te optimaliseren, om creditcardtransacties en incasso's te verwerken, om fraude bij creditcard- en andere betalingstransacties te voorkomen, om klantenservice te verlenen, om schulden te innen, om wedstrijden te organiseren, enz. Deze leveranciers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens of andere informatie in het kader van deze dienstverlening. We staan deze bedrijven alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor hun dienstverlening. We verzekeren ook dat deze verwerkers een passend gegevensbeschermingsniveau bieden.

 

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan de partners van NAUSICAÁ waarmee het nauw samenwerkt, die in dat geval als verwerkers of gezamenlijke verwerkers zullen worden beschouwd.

 

We zullen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen doorgeven voor andere activiteiten dan deze die hierboven worden beschreven, en elke overdracht vindt plaats op basis van een wettelijke reden voor de verwerking. Onze partners mogen de gegevens alleen gebruiken voor het beoogde doel en alleen zolang als nodig is voor de samenwerking.

 

Sommige pagina's van de website kunnen ook sociale plug-ins bevatten. Door in te loggen op onze producten en diensten via sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram, kunt u ook bepaalde informatie met deze derden delen, waaronder uw internetnavigatie. De plug-ins die verwijzen naar deze sociale media worden door de sociale media zelf beheerd. Deze sociale media plaatsen soms cookies op uw apparaat. Aangezien deze plug-ins door de sociale media zelf worden beheerd, vallen zij onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale media, waar NAUSICAÁ geen controle over heeft. Wij raden u daarom aan om naast onze Cookieverklaring ook de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende sociale media te lezen. Ons eigen Privacybeleid regelt alleen het gebruik van gegevens die we zelf verzamelen en verwerken.

 

In principe worden uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerkt, en wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat ook onze 'subverwerkers' dit principe respecteren. Indien zij in uitzonderlijke gevallen uw persoonsgegevens toch buiten de EU verwerken, zullen we er door middel van contractuele of andere maatregelen voor zorgen dat deze gegevens een passend beschermingsniveau krijgen, vergelijkbaar met het niveau van bescherming dat binnen de EU geldt.

8. Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, op rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens en op het uitwissen ervan. U dient er echter rekening mee te houden dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen wissen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Bovendien heeft u het recht om de verwerking te laten beperken in de volgende gevallen:

 

- U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die NAUSICAÁ in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

- De verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig: u maakt bezwaar tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan eist u dat het gebruik ervan wordt beperkt.

- NAUSICAÁ heeft uw gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking, maar ze blijven noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen: in plaats van uw gegevens te wissen, wordt het gebruik ervan beperkt tot de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

- Zolang er geen besluit is genomen over de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, verzoekt u om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het is ook mogelijk om indien u dat wenst de door u actief verstrekte persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener. Dit wordt het 'recht op gegevensoverdraagbaarheid' genoemd.

 

Recht van verzet

Wanneer de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van NAUSICAÁ, heeft u het recht om zich hiertegen te verzetten.

 

U heeft dus het recht om op elk moment kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van uw gegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering.

 

Recht op intrekken van de toestemming

Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking hiervan heeft plaatsgevonden.

 

Voor meer informatie over bovengenoemde rechten verwijzen we u door naar onze FAQ's op de website(s) van NAUSICAÁ.

 

raadpleeg de FAQ

 

9. Hoe kan ik in de praktijk deze rechten uitoefenen?

Zoals dat hoort bij een eerlijke en duurzame vertrouwensrelatie met u als klant, probeert NAUSICAÁ u zoveel mogelijk controle te geven over de persoonsgegevens die we over u verwerken.

Voor aanvullende informatie kunt u ons een verzoek sturen per e-mail op het adres dpo@www.nausicaa.fr.

10. Hoe gaat Nausicaá om met gegevens betreffende kinderen?

NAUSICAÁ waakt over de bescherming van de privacy van minderjarigen, en in het bijzonder van kinderen jonger dan 13 jaar. Daarom vragen we aan minderjarigen aan een wedstrijd willen deelnemen of zich voor een nieuwsbrief willen inschrijven, om hun ouders te informeren over hun online activiteiten, en dit Privacybeleid en het Cookiebeleid samen zorgvuldig te lezen. De ouders zullen de mogelijkheid krijgen om de gegevens van de minderjarige te verwijderen.

11. Kan Nausicaá dit privacybeleid aanpassen?

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, met name om het aan te passen aan wijzigingen in een dienst of aan wettelijke en reglementaire vereisten. De meest recente versie is altijd voor u beschikbaar op de website. Belangrijke wijzigingen worden gemeld bij uw volgende bezoek aan onze website.

12. Aan wie kunt u vragen en/of klachten richten?

Als u vragen heeft die geen betrekking hebben op de uitoefening van uw rechten zoals vermeld in punt 8, of eventuele klachten, dan kunt u steeds contact opnemen met onze gegevensbeschermingsverantwoordelijke (data protection officer, DPO). U kunt per e-mail contact opnemen met onze DPO via dpo@www.nausicaa.fr of per briief op het volgende adres NAUSICAÁ - DPO, Boulevard Sainte BEUVE, BP 189, 62203 BOULOGNE-SUR-MER, FRANKRIJK.

 

Voor vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door NAUSICAÁ kunt u ook contact opnemen met de Franse autoriteit voor gegevensbescherming: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, FRANKRIJK, tel: +33 1 53 73 22 22, website: http://www.cnil.fr/.

 

CNIL-kennisgeving

De verzameling en geautomatiseerde verwerking van persoonlijke en nominatieve informatie en de ontvangers van deze informatie werden gedefinieerd, verklaard en goedgekeurd door de CNIL.

 

Kennisgevingsnummer: DPO - 39112

 

De cookies

Wat is een cookie:

Een cookie is een bestand dat op een door u gebruikt apparaat wordt geplaatst terwijl u onze website bezoekt.

 

Doeleinde van het gebruik van cookies door NAUSICAA:

De levensduur van een cookie is permanent. Ze bevatten een unieke identificatiecode per browser. Ze bewaren de geschiedenis van de bezoeken aan onze website en aan alle pagina's daarvan. Ze worden gebruikt voor statistische doeleinden over de raadpleging en het gebruik van de website. Ze maken het ons ook mogelijk om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten toe te sturen.

 

U kunt het gebruik van cookies op uw apparaat op elk moment accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geweigerd zonder dat dit gevolgen heeft voor uw navigatie op onze website.

 

Wijziging van deze kennisgeving:

NAUSICAA behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving op elk moment te wijzigen of bij te werken.

 

Intellectueel eigendom

NAUSICAA behoudt zich het recht voor de gepresenteerde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat het verplicht is om dit document bij te werken. Auteursrecht:

 

Alle redactionele inhoud en illustraties (foto's, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, enz.) op deze website zijn beschermd door de Franse wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. De algemene structuur, evenals de teksten, illustraties en alle andere elementen waaruit deze website bestaat, zijn het exclusieve eigendom van NAUSICAA. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van NAUSICAA is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

 

De informatie over de diensten en hun kenmerken stemmen overeen met een definitie op het moment van online publicatie of bijwerking van de verschillende pagina's van de website; ze wordt slechts ter informatie verstrekt en kan niet als contractueel worden beschouwd.

 

Door de website www.nausicaa.fr te bezoeken, stemt u ermee in zich te houden aan de Franse wet op intellectueel eigendom en meer in het algemeen aan de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten betreffende de bescherming van het auteursrecht. Het is u dan ook niet toegestaan om: de gegevens of auteursrechtelijk beschermde werken die op de website www.nausicaa.fr staan, te downloaden, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verkopen, te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en mee te delen in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht op de gereproduceerde werken of gegevens.