Algemene verkoopsvoorwaarden

Nausicaá

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN Nausicaá – NATIONAAL ZEECENTRUM

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op tijdelijke toegangsrechten tot het Nausicaá Nationaal Zeecentrum en zijn diensten die worden verkocht aan particuliere klanten (de "Kopers" of de "Koper"), zowel via de eigen loketten, de eigen online ticketservice of via erkende wederverkopers en/of partners.

 

De Koper verklaart deze algemene verkoopsvoorwaarden na te leven zonder beperking of voorbehoud, en deze voorwaarden zijn beschikbaar bij zowel bij de loketten van Nausicaá als op zijn website.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment door de Koper worden geraadpleegd, hetzij op mondeling verzoek bij de loketten van Nausicaá, hetzij online door te klikken op de rubriek 'Algemene verkoopvoorwaarden' die u kunt openen via de ticketverkooppagina.

Informatie over te koop aangeboden producten en diensten

Nausicaá biedt tickets te koop aan bij zijn loketten of op zijn website www.nausicaa.fr waarmee een tijdelijk toegangsrecht wordt verkregen, met de noodzakelijke kenmerken van zijn diensten overeenkomstig de bepalingen van artikel L 111-1 van de Franse consumentenwet, waardoor de Koper alvorens een definitieve bestelling te plaatsen op een leesbare en begrijpelijke manier kennis kan nemen van:

 

1° De essentiële kenmerken van de dienst, rekening houdend met het gebruikte communicatiemiddel en het goed of de dienst in kwestie, namelijk een vrijetijds- en cultuurpark gewijd aan de zee en de oceanen, bestaande uit aquaria en animaties. Nausicaá biedt ook culturele en vrijetijdsproducten te koop aan met betrekking tot de zee en de oceanen in zijn speciaalzaak op zijn fysieke locatie in Boulogne-sur-Mer, Boulevard Sainte Beuve.

 

2° De prijs van het goed of de dienst, in navolging van de artikelen L.112-1 tot en met L.112-4 van de Franse consumentenwet, namelijk:

 

De prijzen van de tickets worden vermeld in euro's, inclusief belastingen en taksen. Hierbij wordt rekening gehouden met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in euro.

 

Nausicaá behoudt zich het recht voor de verkoopprijzen op gelijk welk moment te wijzigen. De tickets worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

De tickets 'Web Gezin Volwassene' en 'Web Gezin Kind' zijn alleen verkrijgbaar bij een minimale aankoop van 4 tickets. De aankoop van ten minste één ticket voor volwassenen (18 jaar of ouder) is vereist om Nausicaá-tickets online te kunnen bestellen.

 

3° De geldigheids- en vervaldata van de gekochte of bestelde tickets staan vermeld op het online bestelformulier of worden vóór de aankoop aan de loketten of via de erkende wederverkopers en/of partners vermeld.

 

4° De maatschappelijke zetel en de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd van Nausicaá zijn gevestigd te BOULEVARD SAINTE BEUVE BP 189 62203 BOULOGNE SUR MER CEDEX, FRANKRIJK. Nausicaá wordt vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur, de heer Christophe SIRUGUE.

 

5° De mogelijkheid om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar onder de voorwaarden voorzien in titel I van boek VI van de Franse consumentenwet.

 

Nausicaá heeft het 'Handvest voor bemiddeling in toerisme en reizen' ondertekend. De Koper kan elk geschil met Nausicaá indienen voor voorafgaande bemiddeling volgens de regels van dit handvest.

 

Een beroep op de bemiddelaar is alleen toegestaan als de klant de zaak eerst aan Nausicaá heeft voorgelegd via zijn dienst na verkoop met het oog op de beslechting van het geschil. Bij voorlegging aan Nausicaá en zonder antwoord van deze dienst binnen 60 dagen, kan de klant een beroep doen op de bemiddeling bij de bemiddelingsdienst voor toerisme en reizen (Médiation du Tourisme et du Voyage) via zijn website: http://www.mtv.travel/.

 

Het beroep op bemiddeling verjaart één jaar na de eerste klacht bij Nausicaá.

 

Het staat de Koper altijd vrij zijn toevlucht te nemen tot de rechtswegen van het gemene recht. In dit geval is de bemiddeling nietig.

Conditions particulières à l'activité "Dans les pas d'un soigneur"

  1. Nausicaá se réserve le droit d’annuler cette prestation en cas de force majeure. En cas d’annulation à l’initiative de Nausicaá, nous vous proposerons le report de votre prestation à une date ultérieure, selon les disponibilités. En cas d’impossibilité de report, l’intégralité des sommes versées vous seront remboursée ; aucune autre indemnité ne pourra être réclamée (frais de transports, etc.)
  2. Pour toute prestation ‘Dans les pas d’un soigneur’ annulée à la demande du client la totalité du montant de votre prestation restera acquise à Nausicaa. En cas de non présentation du client à l’heure voulue, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Verwerking van persoonsgegevens – Naleving van de AVG van 27 april 2016

De verwerking van de persoonsgegevens van de koper is rechtmatig aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst voor de verkoop van tickets voor toegang tot Nausicaá, waarvan de prijzen variëren naargelang de leeftijd van de personen en waarvan de betalingswijzen de doorgifte van persoonsgegevens inhouden (naam, voornaam, IP-adres, bankgegevens, postadres, enz.) (artikel 6.1.b van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad - hierna AVG - van 27 april 2016).

 

Het doel van de verwerking is uitsluitend de noodzakelijke formalisering van de koopovereenkomst en de betalingsvoorwaarden voor elektronische betalingen.

 

Elke andere verwerking van de persoonsgegevens van de koper vereist de voorafgaande vrije, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming van de koper. In het bijzonder mogen persoonsgegevens niet worden verwerkt voor commerciële doeleinden, tenzij met de specifieke, vrije, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming van de koper. (artikel 6.1.a van de AVG)

 

Nausicaá wijst de koper op zijn of haar recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet - met name tegen commerciële prospectie - overdraagbaarheid, intrekking, het indienen van een klacht bij de CNIL, het recht om te weten of de verzameling van gegevens een reglementair of contractueel karakter heeft of een voorwaarde is voor het sluiten van een overeenkomst, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en de mogelijkheid tot verdere verwerking op een later tijdstip.

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Nausicaá - Société d'exploitation du Centre National de la Mer - een publiek-private onderneming met een kapitaal van 1.809.560 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de boulevard Sainte Beuve, RCS Boulogne-sur-Mer, nr. 378 074 744, vertegenwoordigd door zijn afgevaardigde algemeen directeur in functie.

 

De contactgegevens van de gegevensbeschermingsverantwoordelijke (artikelen 37 tot 38 van de AVG) zijn beschikbaar op de Nausicaá-website onder de specifieke tab PERSOONSGEGEVENS.

 

Nausicaá houdt een register bij van verwerkingsactiviteiten overeenkomstig artikel 30 van de AVG.

 

Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en onomkeerbare drager, overeenkomstig met een betrouwbare en duurzame kopie, in navolging van artikel 1379 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 

Nausicaá garandeert dat de uitgevoerde verwerking van de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming is met de AVG, met name met betrekking tot het artikel 5 (beginselen betreffende de verwerking van persoonsgegevens - rechtmatigheid, billijkheid, transparantie; beperking tot specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; die nauwkeurig en actueel zijn; die niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; die op zodanige wijze worden verwerkt dat een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd) 6 (rechtmatigheid van de verwerking - met inbegrip van toestemming van de betrokkene voor een specifiek doel of specifieke doelen), 7 (vrije, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming), 8 (verbod op het rechtstreeks verkrijgen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar), 9 (verbod op de verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke overtuigingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond, enz. blijken), evenals de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon), 12 (transparantie van informatie en communicatie en regelingen voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld: identiteit en contactgegevens van de verwerkerkingsverantwoordelijke, contactgegevens van de gegevensbeschermingsverantwoordelijke, doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag van de verwerking, in voorkomend geval het door de verwerkingsverantwoordelijke nagestreefde gerechtvaardigde belang, de ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens, de eventuele doorgifte van gegevens naar een land buiten de EU, de bewaartermijn, informatie aan de persoon over zijn recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, verzet - met name tegen commerciële prospectie - overdraagbaarheid, intrekking, het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, (recht om te weten of het verzamelen van gegevens een reglementair of contractueel karakter heeft of een voorwaarde is voor het sluiten van een overeenkomst, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, de mogelijkheid van verdere verwerking), 14 (informatie die moet worden verstrekt wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen), 15 (recht op toegang, waaronder informatie over de doeleinden van de verwerking, de betrokken gegevenscategorieën, de ontvangers, de bewaarperiode, het bestaan van de in artikel 12 bedoelde rechten, het bestaan van passende waarborgen in geval van doorgifte naar landen buiten de EU, het recht om een kopie van de opgeslagen gegevens te verkrijgen) en de artikelen 16 tot en met 22.

 

Nausicaá hanteert een nalevingsmethode door de uitvoering van een "PIA" (Privacy Impact Assessment) of effectanalyse met betrekking tot de gegevensbescherming overeenkomstig artikel 35 van de AVG van 27 april 2016.

 

De PIA-nalevingsmethode is gebaseerd op twee pijlers:

 

1. De fundamentele beginselen en rechten (specifiek, expliciet en legitiem doel; adequate, relevante en niet-excessieve gegevens; duidelijke en volledige informatie aan personen; beperkte bewaartermijn; recht op verzet, toegang, rectificatie en verwijdering, enz.) die "niet-onderhandelbaar" zijn en die in de wet zijn vastgelegd en moeten worden nageleefd, ongeacht de aard, de ernst en de waarschijnlijkheid van de risico's;

 

2. Beheer van privacyrisico's, wat het mogelijk maakt om passende technische en organisatorische maatregelen vast te stellen ter bescherming van de gegevens.

Kennisgevingnummers bij de CNIL: 1294365 et 1292455

VERZAMELDE GEGEVENS

Hun gebruik (of doel):

Deze worden gebruikt voor het beheer van onze relatie en onze uitwisselingen en om uw vragen of eventuele klachten te beantwoorden, maar ook om u te informeren over nieuws met betrekking tot Nausicaá:

• Informatie en nieuws van Nausicaá

• Versturen van aanbiedingen en promoties

• Wedstrijdspelen

• Uitnodigingen voor evenementen

• Gerichte reclame en/of reclame op basis van geolokalisatie

• Het aanmaken van een account op ons ticketingsysteem en ons systeem van toegang, rectificatie en verzet, waarvan u kunt gebruikmaken in toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens

• De analyse van uw gebruik van onze diensten (met name uw online navigatie en uw reacties op e-mails) om u zo de meest relevante communicatieboodschappen te kunnen sturen

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Nausicaá geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan externe bedrijven.

 

We kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om deze gegevens te verwerken om u een betere service te bieden.

 

De personen die toegang heben tot uw gegevens zijn:

• De verschillende diensten van Nausicaá die betrekking hebben op het gebruik en de verwerking van uw gegevens (marketing- en commerciële diensten, winkel, onthaal,…)

• De dienstverleners op het gebied van marketing en de reclamebureaus waarmee Nausicaá samenwerkt

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden minstens zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het contract.

 

Vervolgens kunnen ze worden bewaard en verwerkt tot 3 jaar na het laatste contact met u, zodat we u commerciële aanbiedingen kunnen sturen.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden die ons ondersteunen bij de uitvoering van gerichte marketingcampagnes en bij de personalisering van uw ervaring op onze website. Klik hier (https://www.ve.com/privacy-policy) voor toegang tot het privacybeleid van Ve Global om te lezen hoe uw persoonsgegevens worden behandeld.

 

Recht op toegang tot en rectificatie van doorgegeven gegevens:

 

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens, en wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen:

 

Nausicaá

Boulevard Sainte Beuve

BP 187

62203 Boulogne-sur-Mer

Frankrijk

• Onze contactpagina

• Per e-mail dpo@nausicaa.fr

• Telefonisch: 03 21 30 99 99

 

NALEVING VAN FUNDAMENTELE BEGINSELEN EN RECHTEN + RISICOBEHEER VOOR GEGEVENSBEVEILIGING = COMPLIANCE

 

Om zijn PIA uit te voeren zorgt Nausicaá ervoor:

• de onderzochte behandelingen af te bakenen en te beschrijven;

• de maatregelen te analyseren die de naleving van de fundamentele beginselen waarborgen: evenredigheid en noodzakelijkheid van de verwerking en bescherming van de rechten van de betrokkenen;

• privacyrisico's met betrekking tot gegevensbeveiliging te beoordelen en ervoor te zorgen dat deze adequaat worden aangepakt;

• de PIA te valideren gezien de bovenstaande elementen of te besluiten om de voorgaande stappen te herzien;

 

De PIA is een continu verbeteringsproces. De PIA wordt uitgevoerd zodra een nieuwe verwerking van persoonsgegevens wordt opgesteld.

 

Nausicaá verbindt zich ertoe de beveiliging en integriteit van de persoonsgegevens die het kan verwerken te waarborgen, met name bij zijn IT-leveranciers.

 

Nausicaá zorgt ervoor dat in voorkomend geval gedragscodes en certificatieprocedures worden toegepast voor zijn verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 40 en 42 van de AVG van 27 april 2016.

 

Nausicaá zorgt ervoor dat overdrachten naar landen buiten de EU alleen plaatsvinden onder de voorwaarden van artikel 45 (besluit van de Commissie inzake adequaatheid) of 46 (overdracht onder voorwaarde van passende waarborgen).

 

Minderjarigen – Identiteit

Minderjarigen mogen geen tickets kopen, hetzij online, hetzij aan de loketten van Nausicaá of via zijn erkende wederverkopers en/of partners.

 

Minderjarigen moeten worden begeleid door een volwassene wanneer ze de site van Nausicaá bezoeken. Nausicaá kan de leeftijd en identiteit van elke persoon controleren alvorens toegang te verlenen tot zijn site.

Betaalmethode

Contante betalingen zijn toegestaan tot een limiet van duizend euro per aankoop.

 

Betaling per bankkaart wordt aanbevolen.

 

Betaling kan ook geschieden door overschrijving met de bestelreferenties naar de bankrekening van Nausicaá.

 

Betaling per cheque op vertoon van een identiteitsbewijs aan de loketten

 

Nausicaá verzekert de beveiliging van de betalingsgegevens die de koper verstrekt.

 

De validatie van de bestelling door middel van het kredietkaartnummer en de vervaldatum ervan staat gelijk aan een mandaat tot betaling van de prijs inclusief alle belastingen en taksen op het ogenblik van de bestelling. De gegevens met betrekking tot de kaart worden enkel bewaard tijdens de verwerking van de bestelling.

 

Nausicaá blijft eigenaar van de verkochte toegangsrechten tot aan de volledige betaling.

 

Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

 

Bij de aankoop van een toegangsrecht voor Nausicaá, hetzij online, hetzij aan de loketten in BOULOGNE-SUR-MER, hetzij via zijn erkende wederverkopers en/of partners, aanvaardt de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Aanbod geldig zolang de voorraad strekt

 

De ticketaanbiedingen en prijzen zijn geldig voor zover de tickets beschikbaar zijn. Tickets voor dezelfde dag zijn online te koop tot 3 uur voor sluiting van het Centrum. Na dit tijdstip moet de Koper een andere dag voor zijn bezoek kiezen.

Validatie van de tickets

Zodra de bestelling is betaald en gevalideerd, dient de koper de toegangsbewijzen af te drukken of op te slaan op een betrouwbare elektronische drager en deze te tonen bij de loketten van Nausicaá.

 

Het ticket en de bijbehorende dienst worden geacht te zijn verbruikt op de datum van de eerste aanbieding van de tickets aan de loketten van Nausicaá.

 

Elk ander ticket met hetzelfde bestelnummer is niet meer geldig.

Voorwaarden

De internetgebruiker koopt zijn abonnement online:

Abonnement voor volwassenen: € 65

Abonnement voor kinderen: € 50

Hij of zij toont eveneens een inruilbon (in de vorm van een ticket) aan het infopunt of aan de kassa om zijn of haar abonnement te activeren.

Geldigheid

De jaarpas is één jaar geldig. Zijn activatieperiode bedraagt 365 dagen.

 

Zorgplicht en discretie – Intellectueel eigendom

De Koper moet zelf ook waken over de discretie van de verstrekte informatie op het moment van elke betaling, met name online.

 

Alle elementen van de Nausicaá-website, zowel visuele elementen als audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn eigendom van Nausicaá.

Bevestiging van de bestelling – Facturen

Elke online bestelling gaat gepaard met een bevestigingsmail, die online kan worden afgedrukt, met details van de bestelling per artikel en het bedrag uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen en belastingen.

 

Een gedetailleerde factuur kan worden aangevraagd bij de dienst Beheercontrole of de dienst IT op +33 (0)3 21 30 99 99.

Verantwoordelijkheid

Onder voorbehoud van zijn specifieke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging van zijn geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen, kan Nausicaá niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het internet, met name een onderbreking van de service, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of in geval van overmacht.

 

 

Integraliteit

Indien een van de clausules van dit contract nietig is als gevolg van een wijziging in de wetgeving, regelgeving of een rechterlijke beslissing, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode waarin de door het bedrijf Nausicaá aangeboden diensten online staan.

Bewijzen

De geïnformatiseerde registers, die onder strenge beveiligingsvoorwaarden worden bewaard op de computersystemen van Nausicaá, gelden als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Toepasselijk recht – geschillen

Op dit contract is de Franse wetgeving van toepassing.

Dit contract is opgesteld in de Franse taal.

Conditions générales de ventes relatives aux prestations de visite pour les groupes

1. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES

Les conventions entre parties sont intégralement et exclusivement régies par les présentes conditions générales et les conditions particulières convenues avec le client, nonobstant toute disposition contraire figurant sur tout document quelconque émanant du client

2. RÉSERVATION GROUPES

Comment réserver : La demande de réservation est impérative et doit être effectuée : A l’aide du formulaire de réservation disponible sur le site internet de www.nausicaa.fr ou auprès de notre service réservation : de 09 h 00 à 17 h 30 tous les jours sauf samedi dimanche et jours fériés resa@nausicaa.fr 89 tél 03 21 30 99 Les conditions tarifaires « Groupes » s’appliquent pour l’ensemble des groupes, constitués de l’effectif requis à l’application de ces tarifs, et ayant fait l’objet d’une demande de réservation préalable auprès de Nausicaá, 3 jours ouvrés minimum, avant la date de visite. Toute demande de réservation adressée en deçà de ce délai sera étudiée au cas par cas en fonction des disponibilités. Tous les membres du groupe doivent se présenter ensemble à l’entrée et au restaurant, à l’heure indiquée sur la confirmation de réservation.

Confirmation de réservation : La réservation devient ferme, à réception par Nausicaá du contrat de réservation dument signé, et de l’acompte de 50 % du montant de la commande, avant la date de fin d’option : dans le cas contraire les options ne seront pas maintenues. Pour les administrations, il sera demandé un bon de commande validé par l’organisme payeur indiquant le nombre, le type de billets et le montant dû. Pour les réservations avec restauration, le choix du menu doit impérativement accompagner le contrat signé : dans le cas contraire et sans précision 8 jours avant la date de visite, Nausicaá sera contraint d’établir les menus sans l’avis du client. La réservation confirmée par mail entraine l’acceptation sans restriction par le client ou son mandataire des présentes conditions, un exemplaire signé devra être joint au retour du contrat signé.

3. TARIFS ET CONDITIONS D’APPLICATION

Les prix des prestations s’entendent TTC (Toutes Taxes Comprises) par personne et correspondent aux tarifs en vigueur pour la date choisie. Les tarifs peuvent être sujet à modification y compris en cours de saison sans préavis. Les conditions spécifiques liées à chaque catégorie de groupes peuvent être appliquées. Ainsi :

Un groupe scolaire ou périscolaire, composé de 80 % d’enfants :

  • entre 6 et 18 ans inclus, pourra bénéficier d’une gratuité adulte par tranche de 10 billets enfants payants,
  • entre 3-5 ans inclus pourra bénéficier d’une gratuité adulte par tranche de 7 billets enfants payants.

Les autres groupes pourront bénéficier d’une gratuité adulte par tranche de 20 billets payants.

Les gratuités sont accordées sur la base des effectifs réservés calculés hors chauffeur et enfant de moins de 3 ans.

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une pré-réservation – d’un tarif spécifique et d’une gratuité pour 7 payants , uniquement si la réservation émane d’une structure d’accueil.

4. FACTURATION-REGLEMENT

Un acompte de 50 % du montant de la commande est exigé si la confirmation parvient au service réservation entre 21 jours et 60 jours avant la date de visite.

Le solde de la commande doit être réglé au plus tard 8 jours ouvrés avant la date de visite.

Réception des tickets à l’avance

A la demande du client toute commande de billetterie datée peut faire l’objet d’un envoi postal sécurisé (frais d’envoi à votre charge) ou d’un envoi par mail (1 billet /groupe/offre) après réception du paiement total de la commande au plus tard 8 jours avant la date de la visite ( incluant les vouchers et bons de commande)

5. COMMANDE DE PRESTATIONS ANNEXES

Toute commande de prestations annexes est soumise aux mêmes conditions de paiement que la commande principale à laquelle elle est rattachée (art.3)

6. DEROULEMENT DE LA PRESTATION

Le client s’engage à se présenter aux jours et horaires précisés sur la confirmation de réservation. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir dans les plus brefs délais Nausicaá qui peut être amené à modifier le déroulement et la durée de la visite, ou à l’annuler, après en avoir préalablement informé le client à son arrivée.

7. MODIFICATIONS ET ANNULATION

Le groupe est moins nombreux que prévu

L’effectif communiqué par le client 8 jours avant la visite, servira de base de facturation. Le client se verra remettre le nombre exact de tickets afférents à cette confirmation , pour laquelle il a effectué un règlement.

Les demandes de modification ou d’annulation d’une commande doivent être notifiées par écrit au service réservation par courriel électronique, à l’adresse suivante : resa@nausicaa.fr

Elles sont soumises à disponibilité et peuvent conduire à un changement de tarification en cas de modification d’effectif

En tout état de cause, Nausicaa appliquera les frais ci-dessous pour toute annulation partielle d’une réservation confirmée par écrit :

Jusqu’à J-9 : modification d’effectif sans frais.

De j-8 à J : Les places annulées seront facturées à 100%

Conditions spécifiques pour les prestations annexes et la restauration

De j-15 à J toute modification d’effectif ou annulation d’un dossier sera facturée à 100 %.

Le groupe est plus nombreux que prévu

En cas d’augmentation de l’effectif , des titres d’entrées pourront être ajoutés lors du passage en caisse du responsable de groupe selon disponibilités. Ceux-ci devront être réglés sur place au tarif individuel

Annulation totale du fait du client (billets, prestations annexes et restauration)

Toute annulation totale d’un dossier confirmé doit être notifiée à Nausicaá par écrit. Seules sont réputées acceptées, les annulations visées et validées par Nausicaá. En tout état de cause, Nausicaá appliquera les frais ci-après pour toute annulation totale d’une réservation confirmée, non annulée dans les délais :

de J à J-8 : 100 % Du montant total facturé

La non-présentation d’un groupe pour lequel la réservation est confirmée, et non annulée, entrainera l’application des pénalités suivantes : 100 % de frais, du montant total mentionné sur le contrat de réservation.

Conditions spécifiques pour les prestations annexes et la restauration

De j-15 à J toute modification d’effectif ou annulation d’un dossier sera facturée à 100 %.

Annulation du fait de Nausicaá

Nausicaá se réserve le droit d’annuler toute réservation si des évènements de force majeure ou des cas fortuits l’y contraignent, tels que et sans que la liste ne soit exhaustive : incendie, dégâts des eaux, tempête, impossibilité d’accès, pandémie. Dans ce cas, si la prestation ne pouvait être reportée, le remboursement serait total. Dans tous les cas le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Nausicaá se réserve le droit de fermer exceptionnellement un espace pour le bon fonctionnement du site. Et cela ne pourra en aucun cas être le motif à une indemnisation pour le client.

8. RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Durant la visite, les visiteurs sont soumis au règlement intérieur apposé à l’entrée https://www.nausicaa.fr/fr/regles-de-visite Les accompagnateurs sont responsables de leur groupe, même en présence d’un guide ou membre du personnel de Nausicaá.

Chaque visiteur est responsable de tout dommage, direct ou indirect, qu’il pourrait causer à l’occasion de sa présence sur le site de Nausicaá. En cas de perturbation, Nausicaá, se réserve le droit d’imposer une sortie immédiate aux visiteurs concernés sans recours possible. Les visiteurs expulsés dans ce contexte ne peuvent en aucun cas, obtenir le remboursement des titres d’entrée. Nausicaá décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels apportés par les visiteurs.

9. RECLAMATION

Dans le cas de réclamations consécutives à un différend portant sur les modalités d’exécution des prestations objets des présentes, le Client s’engage à payer sans retard la partie non contestée et à indiquer aussitôt à Nausicaá le motif de sa contestation qui devra être réelle et sérieuse. Les réclamations doivent être formulées par écrit et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 8 jours après ladite prestation. Toute facture qui n’aura pas été contestée selon la procédure ci-dessus décrite sera considérée comme acceptée. Les présentes conditions générales de vente sont soumises tant pour leur interprétation que pour leur mise en œuvre au droit français. A défaut de règlement à l’amiable, les différends seront portés devant le Tribunal de Boulogne sur mer, dont dépend Nausicaá. Nausicaá est signataire de la charte de la médiation Tourisme et Voyages. L’acheteur a la possibilité de soumettre tout litige éventuel avec Nausicaá à une médiation préalable conformément aux règles prévues par cette charte. http://www.mtv.travel/ L’acheteur est toujours libre de recourir aux voies juridictionnelles de droit commun, la médiation est alors caduque.

10. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

conformité RGPD du 27 avril 2016

Le traitement des données à caractère personnel de l’acheteur est licite parce qu’il est nécessaire à l’exécution du contrat de vente de billets d’accès à Nausicaá dont les prix varient en fonction de l’âge des personnes et dont les modalités de paiement supposent la communication de données à caractère personnel (article 6.1.b du règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseil – (ci-après RGPD-du 27 avril 2016). La finalité du traitement réside exclusivement dans la formalisation nécessaire du contrat de vente.

Ces conditions générales spécifiques groupes s’inscrivent dans les CGV plus générales de visite mentionnées sur cette page.